Kathmandu Location

G.P.O. Box 12895, Kapurdhara Marg, Kathmandu 44600, Nepal
Phone: +977-1-4424111, 4424242, 4435232
Fax : +977-1-4412590
Email: info@localhost/kazi/ciwec

Kathmandu Location

G.P.O. Box 12895, Kapurdhara Marg, Kathmandu 44600, Nepal
Phone: +977-1-4424111, 4424242, 4435232
Fax : +977-1-4412590
Email: info@localhost/kazi/ciwec

Pokhara Location

Mansarovar Path, Lakeside, Pokhara-6, Nepal
Phone: +977-61-463082, 467053
Email: pkradministrator@localhost/kazi/ciwec

Pokhara Location

Mansarovar Path, Lakeside, Pokhara-6, Nepal
Phone: +977-61-463082, 467053
Email: pkradministrator@localhost/kazi/ciwec